EEG 2014 antagen – träder i kraft den 1 augusti 2014

28.07.2014

Den stora koalitionen mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna har med sin 80 % - majoritet antagit en ny lag om förnybar energi, förkortat EEG 2014. Lagen träder i kraft redan den 1 augusti 2014, efter att Bundesrat (andra parlamentskammaren med delstats-representanter) inte hade några invändningar under dess sista möte före sommar-uppehållet den 11 juli 2014.

 

Lagen har fått ett anpassat namn jämfört med sista versionen från 2012: Numera talas det endast om ”utbyggnaden” av förnybar energi ("Ausbau"), medans överskriften i 2012 års lag var ”Lag om prioriterat främjande av förnybar energi” ("Vorrang"). Tyvärr passar lagens innehåll till det – det finns ett antal försämringar och åtdragningar. De viktigaste punkterna för on-shore-vindkraftverk beskrivs nedan.

 

Ersättning

Ersättningen för el från on-shore-vindkraftverk som ansluts till nätet mellan 1 augusti och 31 december 2015 är enligt EEG 2014 8,9 €ct/kWh. Detta är ”all-in” – ingen ytterligare bonus betalas; i övrigt bortfaller t.ex. grön-el-privilegiet, SDL, repoweringbonus, fjärrstyrningsbonus och marknadspremie/management-bonus.

 

Beloppet är uppdelat i ett basbelopp på 4,95 €ct/kWh, som är garanterat under startåret och de efterföljande 20 kalenderåren, och ytterligare 3,95 €ct/kWh ovanpå, som är garanterade under de första 60 månaderna. 60-månaders-perioden med tilläggsbetalning förlängs i stort sett efter samma beräkningsmetod med referens-kraftverk som hittills, dock med lite lägre anpassning.   Tröskeln för betalning av den högre ersättningen i ytterligare 15 kalenderår ligger framöver inte på 82,5 % av referensproduktionen som under EEG 2012 utan på 80 %, jfr. EEG 2014 49 §.

 

Överstiger vindkraftverkets faktiska produktion under de första 60 månaderna 80 % av referensvärden, förkortas 15-kalenderårs-perioden med den högre start-ersättningen för skillnaden mellan 80 % och 100 % med en månad för varje 0,48 % överskridande och mellan 100 % och 130 % med en månad per 0,36 % över 100 %.

 

Plikt till egen marknadsföring

Alla vindkraftverk som blir anslutna till nätet från och med 1 augusti 2014 måste i framtiden sälja sin el på eget ansvar (EEG 2014 19 §) – som det redan nu på frivillig basis sker för ca. 80 % av den samlade elen från tyska vindkraftverk. Skulle detta inte vara möjligt (t.ex. för att avtalsparten går i konkurs) blir vindkraftverksägaren straffat med en nedsatt taxa på 80 % av den normala ersättningen (EEG 2014 38 § 2 st.), som betalas av nätbolaget. Det finns alltså inte längre någon full ”fall-back” till garanterade intäkter som hittills.

<< First < Previous 1 2 3 Next > Last >>