EEG 2014 antagen – träder i kraft den 1 augusti 2014

28.07.2014

Framtida anpassning av ersättning efter samlat effekt

Lagens syfte är att det tills vidare per år skall byggas on-shore-vindkraftverk med en effekt på 2.500 MW (EEG 2014 3 §). Effekten av vindkraftverk som tas ner, dras av ("netto-metoden"). Första tidsrum för denna beräkning är de tolv månaderna från 1 augusti 2014 till 31 juli 2015.

 

Idén är, att ersättningen för framtida vindkraftverk anpassas efter den installerade effekten under referens-tidsrummet. Tillvägagångssättet kallas för andande lock ("atmender Deckel"), som redan är bekant från solenergi-projekt och som tillämpas enligt följande:   

 

Om tillbyggnationen under referensperioden är mellan 2.400 och 2.600 MW reduceras ersättningen för vindkraftverk som tas i drift från och med 1 januari 2016 (som hittills har varit 8,9 €ct/kWh) med 0,4%, till 8,86 €ct/kWh. Siffrorna för de följande kvartalen är 8,82 ct/kWh från och med 1 april, 8,78 ct/kWh från och med 1 juli och 8,74 ct/kWh från och med 1 oktober 2016.

 

Under- eller överskrids den s.k. korridoren mellan 2.400 och 2.600 MW, sker (i båda riktningar) en anpassning av degressionen. Degressionen graderas i 200 MW-steg, varvid en anpassning under de första två stegen sker med 0,1 procentpunkter, därefter tre gånger med 0,2 procentpunkter (EEG 2014 29 §). Om alltså t.ex. tillbyggnationen i den relevanta 12-månaders-perioden endast var 2.399 MW effekt, sänks ersättningen för nya vindkraftverk  inte med 0,4 % utan endast med 0,3 %. Om nybyggnationen var 2.601 MW reduceras ersättningen med 0,5%.

 

Denna nyvärdering sker från och med 1 januari 2016 varje kvartal och medför en del osäkerheter i budgeteringen, eftersom ersättningen som faktiskt kan uppnås meddelas efter att planeringen är avslutad och beställningen av vindkraftverket är gjord.

 

Anläggningsregistret

För att spåra den installerade effekten upprättas ett anläggsregister i vilket alla nya vindkraftverk skall registreras. Registrering skall ske inom tre veckor från att bygglov har beviljats och anläggningen har tagits i drift, annars förlorar vindkraftsanläggningen sina krav på betalning enligt EEG. För ”gamla” vindkraftverk gäller särskilda regler.

 

Nätmanagement

Om nätet var överbelastat och därför inte kunde transportera hela produktionen var det hittills nätbolaget som var förpliktat att betala full ersättning för den inte uttagna elen. Detta ändras genom EEG 2014 15 § så att det framöver endast betalas 95 % av den reella produktionen under perioden, om inte förlusten överstiger 1 % av intäkterna av det ifrågavarande vindkraftverket.

 

En ytterligare begränsning kom in i lagen i sista sekunden: Om spotpriset för el vid el-börsen i Paris är negativt i minst sex timmer (det har skett 10 gånger de sista fem åren och kommer sannolikt att ske oftare framöver), sättes avräkningspriset ned till noll, dock enbart för vindkraftverk med minst 3 MW effekt, som har blivit anslutna efter 1 januari 2016 (EEG 2014 24 §).