Preskription av fordringar enligt tysk rätt

19.11.2014

Tyska gäldenärer tvekar i regelfall inte att åberopa preskription när fordringar mot dem görs gällande en längre tid efter fordringarnas tillkomst. Detta leder till att utländska borgenärer inte sällan får problem när de under en längre tid utan framgång har försökt att nå gäldenären för en uppgörelse för att de var tveksamma huruvida en tvist skulle inledas.

 

I tysk rätt gäller förhållandevis korta preskriptionstider. Den generella preskriptionstiden är tre år från slutet av året i vilket fordringen uppkom och blev förfallen för betalning. Däremot är den allmänna preskriptionstiden i Sverige tio år!

 

För vissa anspråk gäller även kortare preskripionstider, t.ex. rätt vid fel i varan vid köpeavtal eller arbetsbeting. Särskilt uppmärksamhet krävs vid ingående av avtal då det bland näringsidkare vid tillämpning av tysk rätt generellt är tillåtet att förkorta preskriptionstiden avsevärt.

 

Vid fordringar mot tyska gäldenärer gäller det således att redan i ett tidigt skede få klarhet om de tillämpliga preskriptionstiderna för att kunna fastslå ett tidsrum i vilket problem måste redas ut och för att i god tid kunna vidtaga åtgärder mot preskription av fordringarna.